ثبت رویدادهای مالی شرکت
ثبت دفاتر

ثبت رویدادهای مالی هر شرکت کاری است که معمولا حسابداری هر شرکت آن را انجام می دهد. اما بنا به دلایلی ممکن است برخی از شرکت ها توانایی استخدام حسابدار را در شروع کار خود نداشته باشند یا به هردلیل دیگری تمایل به برونسپاری این کار به شرکت های حسابداری داشته باشند.

ما در آرتا ارقام آمادگی ارائه کلیه خدمات مورد نیاز شما در خصوص ثبت رویدادهای مالی شرکت شما را داریم.

 

خدمات آرتا ارقام برای ثبت رویدادهای مالی شرکت ها

سند حسابداری یا برگه حسابداری، نوشته ای است که در آن آثار مالی یک یا چند رویداد مالی نوشته می شود.سند حسابداری به طرق مختلفی طراحی می شود، برای ثبت معاملات در سند حسابداری باید نام حسابهای بدهکار و بستانکار در معامله را تعیین کرد. نام حسابهای بدهکار و بستانکار از فهرست حسابهای موسسه بدست می آید. فهرست حسابها ، صورت کاملی از نام و شماره تمام حسابهایی است که برای ثبت معاملات و عملیات یک موسسه مورد استفاده قرار می گیرد . نام و تعداد حسابهایی که در فهرست حسابهای یک موسسه می آید و نحوه شماره گذاری آنها به حجم فعالیت یا نوع معاملات و عملیات مالی آن بستگی دارد.

ثبت رویداد های مالی در سند حسابداری

ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه

دفتر روزنامه عمومی دفتری است که کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه به ترتیب تاریخ در آن ثبت می شود. براساس ماده ۷ قانون تجارت، دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات ، دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن ثبت نماید.

طبق ماده ۳ آیین نامه اجرائی ، دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقیقی یا حقوقی کلیه معاملات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهرنویسی و هرگونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند ، و نیز عملیات محاسباتی را به تاریخ وقوع و سایر عملیات را که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفتر داری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است ، بلا استثنا بترتیب در آن ثبت می کنند.

دفتر کل دفتری است که حسابهای یک موسسه به تفکیک در آن نگهداری می شود. در دفتر کل برای هریک از حسابها مثلا صندوق، موجودی کالا، زمین ،ساختمان و غیره صفحه یا صفحات جداگانه ای درنظر گرفته می شود و تمامی اقلام بدهکار و بستانکار هر حساب از دفتر روزنامه استخراج ودر صفحه مربوطه در دفتر کل نوشته می شود.

براساس ماده ۸ قانون تجارت ، دفتر کل ، دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج  و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن به طور خلاصه ثبت کند. طبق مواد ۴ و۱۳ آیین نامه اجرائی ، دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که نتیجتا تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد. کلیه معاملات ثبت شده در دفتر روزنامه در هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل شود.

انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل

مانده گیری حسابهای دفتر کل

برای مانده گیری هر حساب دفتر کل کافی است که مابه تفاوت جمع اقلام بدهکار و بستانکار ثبت شده در آن حساب را تا آن مقطع محاسبه نمود ، این مابه تفاوت مانده حساب نامیده می شود. اگر جمع اقلام بدهکار از جمع اقلام بستانکار ثبت شده در آن حساب بیشتر باشد، مانده حساب “بدهکار” و برعکس اگر جمع اقلام بستانکار از جمع اقلام بدهکار ثبت شده در آن حساب بیشتر باشد ، مانده حاصله “بستانکار” خواهد بود. معمولا برای مشخص کردن ماهیت بدهکار یا بستانکار مانده حسابهای دفتر کل ، ستونی به نام ستون “تشخیص” در نظر گرفته می شود. اگر مانده حاصله بستانکار باشد در ستون تشخیص کلمه “بدهکار” و اگر مانده حاصله بستانکار باشد در ستون تشخیص کلمه “بستانکار” نوشته می شود. البته در عمل معمولا به جای لفظ بدهکار از مخفف آن ، یعنی “بد” و بجای لفظ بستانکار از مخفف آن یعنی “بس” استفاده می شود.

 مانند آنچه که برای “حسابهای پرداختنی ” گفته شد، برای حسابهای دیگری از حسابهای دفترکل  مثل ” حسابهای دریافتنی” ، “حساب بانک” و “حساب وسایل نقلیه” معمولا دفتر معین نگهداری می کنند . بطور کلی برای آن دسته از حسابهای دفتر کل که دارای چندین زیر مجموعه هستند ، دفتر معین نگهداری می شود. در صورتی که برای حسابی ، دفتر معین نگهداری شود به حساب دفتر کل آن ” حساب کنترل ” گفته می شود. مثلا حساب “کنترل حسابهای پرداختنی” حساب ” کنترل حسابهای دریافتنی” و حساب ” کنترل بانک” از جمله حسابهای دفتر کل هستند که زیر مجموعه های آنها در دفاتر معین مربوطه نوشته می شود.

دفتر معین

تهیه تراز آزمایشی

در سیستم حسابداری دو طرفه ، هر معامله به مبلغ بدهکار و بستانکار مساوی در دفاتر ثبت می شود و اگر حسابها درست مانده گیری شده باشند جمع مانده های بدهکار حسابهای دفتر کل باید با جمع مانده های بستانکار حسابها مساوی باشد . یکی از وسایلی که حسابداران برای آزمون صحت مدارک حسابداری مورد استفاده قرار می دهند. تراز آزمایشی است . تراز آزمایشی فهرستی است از مانده حسابهای دفتر کل که معمولا در پایان هر ماه تهیه می شود. تهیه تراز مزبور به حسابداران امکان می دهد که از تساوی جمع مانده های بدهکار با جمع مانده های بستانکار اطمینان حاصل نماید .

تراز آزمایشی یک جدول دوستونی است که مانده حسابهای دفتر کل در آن نوشته می شود. حسابها به ترتیبی که در دفتر کل مرتب شده اند در تراز آزمایشی درج می شوند. در صورتی که حسابهای دفتر کل توازن داشته باشند، جمع مانده های بدهکار و بستانکار مساوی خواهد بود. تراز آزمایشی دو هدف کلی زیر را تامین می کند:

الف) اثبات تساوی اقلام بدهکار و بستانکار دفتر کل

ب) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تهیه گزارشهای مالی پایان دوره .

۶۴ / ۱۰۰